Zarząd Dróg Miejskich
w Pabianicach
ul. Warzywna 1,
95-200 Pabianice

tel.: (+48 42) 215 95 37
fax: (+48 42) 215 95 37
e-mail: sekretariat@zdm.pabianice.pl
NIP: 7312053808
REGON: 365914881

Procedura o wydanie decyzji w celu umieszczenia tablicy reklamowej w pasie drogowym (Wniosek L/R, oraz R)

Treść

Procedura o wydanie decyzji  w celu umieszczenia tablicy reklamowej w pasie drogowym


ETAP I: Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację reklamy w pasie drogowym


WNIOSEK L/R

1. Dokumenty od wnioskodawcy:

 • wniosek (L/R)
  WNIOSEK L/R (edytowalny)
  WNIOSEK L/R (pdf)
 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją reklamy ( 2 szt.),
 • kserokopia ważnego pozwolenia zgłoszenia budowy, pozwolenia na budowę lub oświadczenie,że dane prace nie wymagają w.w. pozwoleń,
 • kserokopię decyzji lokalizacyjnej,
 • projekt szaty graficznej reklamy (plus powierzchnia konstrukcji masztu, wspornika reklamy i rzutu stopy fundamentowej) wraz z wymiarami, kolorystyką i treścią,
 • wypis z ewidencji gruntów dotyczący działki, na której ma być usytuowana reklama,
  zwymiarowany schemat reklamy i konstrukcji masztu, wspornika reklam i powierzchni rzutu stopy fundamentowej,
 • upoważnienie (składają osoby występujące w imieniu Inwestora) wraz z dokumentem potwierdzającym uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł

ETAP II: Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym Wniosek należy złożyć wraz z kompletem załączników minimum na 14 dni przed planowanym terminem zajęcia pasa.


WNIOSEK R

1. Dokumenty od wnioskodawcy:

 • wniosek ( R)
  WNIOSEK R (edytowalny)
  WNIOSEK R (pdf)
 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczoną lokalizacją reklamy,
 • wypis z ewidencji gruntów dotyczący działki, na której ma być usytuowana reklama,
  kserokopia ważnego pozwolenia zgłoszenia budowy, pozwolenia na budowę lub oświadczenie, że dane prace nie wymagają w.w. pozwoleń,
 • upoważnienie (składają osoby występujące w imieniu Inwestora) wraz z dokumentem potwierdzającym uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł,
 • projekt szaty graficznej reklamy (plus powierzchnię konstrukcji masztu, wspornika reklamy i powierzchnię rzutu stopy fundamentowej) wraz z wymiarami, kolorystyką i treścią,
 • zwymiarowany  schemat  reklamy  i konstrukcji masztu, wspornika reklam i powierzchni rzutu stopy fundamentowej,
 • kserokopię decyzji lokalizacyjnej.


2. Opłaty:

 • oplata skarbowa za upoważnienie lub pełnomocnictwo osoby reprezentującej Inwestora wynosi 17,00 zł
 • opłata za zajęcie pasa drogowego naliczana jest w zależności od powierzchni reklamy i ilości dni zadeklarowanych we wniosku (dokładna kwota podana jest w decyzji).

UWAGA:
zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dokonać:

 • bezgotówkowo na r-k bankowy

Urzędu Miejskiego w Pabianicach 
Getin Noble Bank S.A.
58 1560 0013 2473 5210 8000 0002

 • gotówkowo – w kasie

Urzędu Miejskiego w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16

kasa czynna:
poniedziałek – czwartek 800-1500
wtorek 800- 1600
piątek  800 – 1400


zapłaty należnej za zajęcie pasa drogowego należy dokonać po otrzymaniu decyzji administracyjnej w ciągu 14 dni od podpisania decyzji na konto Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach Nr 20 1560 0013 2827 4650 7000 0001 w Getin Noble Bank S.A. lub w placówce Poczty Polskiej.

3. Miejsce złożenia dokumentów:
Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach, ul. Warzywna 1 – sekretariat 

4. Osobami do udzielenia informacji są:
Kierownik Działu Technicznego - P. Elwira Seyrlhuber – Wróbel 
Podinspektor ds. wydawania decyzji administracyjnych – P. Julia Wasiel
Inspektor ds. wydawania decyzji administracyjnych – P. Marcin Marciniak
tel. 042-215-97-72 w. 18 lub 19 

5.Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wydanie   zezwolenia  lub  jego  odmowa  następuje  w  formie  decyzji administracyjnej w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

6. Tryb odwoławczy:
Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, ul. Piotrkowska 86 za pośrednictwem Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi  administracji   publicznej   oświadczenia  o  zrzeczeniu  się prawa  do  wniesienia  odwołania  przez  ostatnią  ze  stron  postępowania,  decyzja  staje  się  ostateczna  i prawomocna.


7. Podstawa Prawna: 

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376)
 • Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999 r. w sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.)
 • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze  zm.)
 • Uchwała nr XLI/433/21 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 02.12.2021 r., Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego poz. 6139 z dnia 06.12.2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021r., poz. 2351).       

8. Informacje dodatkowe:
Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, zarządca drogi pobiera karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotnej opłaty należnej zgodnie z art.40 ust.14b, w związku z art. 40 ust.4, 12 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o  drogach  publicznych  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376).
Załączniki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij