Zarząd Dróg Miejskich
w Pabianicach
ul. Warzywna 1,
95-200 Pabianice

tel.: (+48 42) 215 95 37
fax: (+48 42) 215 95 37
e-mail: sekretariat@zdm.pabianice.pl
NIP: 7312053808
REGON: 365914881

Procedura o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu budowlanego. (Wniosek OB)

Treść

Procedura o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu budowlanego. 

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z KOMPLETEM ZAŁĄCZNIKÓW MINIMUM NA 14 DNI PRZED PLANOWANYM TERMINEM ZAJĘCIA PASA.

WNIOSEK OB


1. Dokumenty od wnioskodawcy:wniosek ( OB)

 • Wniosek OB (edytowalny)
 • Wniosek OB (pdf)
 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z określeniem miejsca lokalizacji kiosku lub obiektu trwale związanego z gruntem wraz z podaniem planowej powierzchni  zajęcia pasa drogowego;
 • oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w celu umieszczenia obiektu budowlanego w pasie drogowym;
 • kserokopia aktualnego wypisu z ewidencji działalności gospodarczej lub kserokopia aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego;
 • upoważnienie lub pełnomocnictwo osoby reprezentującej Inwestora wraz z dokumentem potwierdzającym uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł

2. Opłaty:

 • oplata skarbowa za upoważnienie lub pełnomocnictwo osoby reprezentującej inwestora wynosi 17,00 zł,
 • opłata za zajęcie pasa drogowego naliczana jest w zależności od powierzchni obiektu budowlanego i ilości dni zadeklarowanych we wniosku (dokładna kwota podana jest w decyzji).

UWAGA:
zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dokonać:

 • bezgotówkowo na r-k bankowy

Urzędu Miejskiego w Pabianicach
Getin Noble Bank S.A. 
58 1560 0013 2473 5210 8000 0002

 • gotówkowo – w kasie:

Urzędu Miejskiego w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16


kasa czynna:
poniedziałek – czwartek 800-1500
wtorek 800- 1600
piątek  800 – 1400

zapłaty należnej za zajęcie pasa drogowego należy dokonać po otrzymaniu decyzji administracyjnej w  ciągu 14 dni od podpisania decyzji na konto Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach: Getin Noble Bank S.A. Nr 20 1560 0013 2827 4650 7000 0001 lub w placówce Poczty Polskiej.

3. Miejsce złożenia dokumentów:
 Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach, ul. Warzywna 1 – sekretariat 

4. Osobami do udzielenia informacji są:
Kierownik Działu Technicznego - P. Elwira Seyrlhuber – Wróbel 
Podinspektor ds. wydawania decyzji administracyjnych – P. Julia Wasiel
Inspektor ds. wydawania decyzji administracyjnych – P. Marcin Marciniaktel. 
042-215-97-72 w. 18 lub 19

5.Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

6. Tryb odwoławczy:
Stosownie do postanowienia art. 130 § 4 K.P.A. decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi  za naszym pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia  odwołania  wobec  organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia  o   zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 


7. Podstawa Prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 1376)
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 r., poz. 124 ze zm.).
 3. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U. z 2021 poz. 735 ze zm.).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Z 2011 r., poz. 1923 ze zm.).
 5. Uchwała nr XLI/433/21 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 02.12.2021 r., Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego poz. 6139 z dnia 06.12.2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
 6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351).

8. Informacje dodatkowe :
Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, zarządca drogi pobiera karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotnej opłaty należnej zgodnie z art.40 ust.14b, w związku z art. 40 ust.4, 12 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376).
Załączniki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij