Zarząd Dróg Miejskich
w Pabianicach
ul. Warzywna 1,
95-200 Pabianice

tel.: (+48 42) 215 95 37
fax: (+48 42) 215 95 37
e-mail: sekretariat@zdm.pabianice.pl
NIP: 7312053808
REGON: 365914881

Procedura o wydanie decyzji na prawach wyłączności. (Wniosek W)

Treść

Procedura o wydanie decyzji na prawach wyłączności. (Wniosek W)

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z KOMPLETEM ZAŁĄCZNIKÓW MINIMUM NA 14 DNI PRZED PLANOWANYM TERMINEM ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO. 

WNIOSEK W – na prawach wyłączności 

1. Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek W (edytowalny) / Wniosek W (pdf)
 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, wraz z podaniem planowej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
 • uzgodniony projekt organizacji ruchu lub zabezpieczenia robót w pasie drogowym,
 • pozwolenie na budowę, zgłoszenie, decyzję lokalizacyjna w przypadku prowadzenia prac w trybie art. 29a Ustawa Prawo budowlane ( Dz. U z 2021 r., poz. 2351), lub oświadczenie o braku konieczności składania pozwolenia na budowę / zgłoszenia,
 • upoważnienie (składają osoby występujące w imieniu Inwestora) wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł 


2. Opłaty:

 • opłata skarbowa za upoważnienie lub pełnomocnictwo osoby reprezentującej Inwestora wynosi 17,00 zł
 • opłata za zajęcie pasa drogowego naliczana jest w zależności od powierzchni zajęcia pasa drogowego (dokładna kwota podana jest w decyzji). 


UWAGA:
 zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dokonać: 

 • bezgotówkowo - na r-k bankowy

Urzędu Miejskiego w Pabianicach
Getin Noble Bank S.A.
58 1560 0013 2473 5210 8000 0002

 • gotówkowo – w kasie:

Urzędu Miejskiego w Pabianicach 95-200
Pabianice, ul. Zamkowa 16 

kasa czynna:
poniedziałek – czwartek 800-1500
wtorek 800- 1600
piątek 800 - 1400

- zapłaty należnej za zajęcie pasa drogowego należy dokonać po otrzymaniu decyzji administracyjnej w ciągu 14 dni od momenty uprawomocnienia się decyzji na konto Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach Nr 20 1560 0013 2827 4650 7000 0001 w Getin Noble Bank S.A. lub w placówce Poczty Polskiej. 


3. Miejsce złożenia dokumentów:
 Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach, ul. Warzywna 1 – sekretariat 


4. Osobami do udzielenia informacji są:
Kierownik Działu Technicznego - P. Elwira Seyrlhuber-Wróbel
Podinspektor ds. wydawania decyzji administracyjnych – P. Julia Wasiel
Inspektor ds. wydawania decyzji administracyjnych – P. Marcin Marciniak 
tel. 042-215-97-72 w. 18 lub 19 


5. Termin i sposób załatwienia sprawy: 
Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów. 


6. Tryb odwoławczy:
 Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, ul. Piotrkowska 86 za pośrednictwem Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
 Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 


7. Podstawa Prawna: 

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych ( Dz.U. 2019 poz. 2310 ze zm.),
 • Rozporządzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne (Dz.U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.)
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze  zm.) 
 • Uchwała nr XLI/433/21 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 02.12.2021 r., Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego poz. 6139 z dnia 06.12.2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
 •  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021, poz. 2351)

8. Informacje dodatkowe:
Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, zarządca drogi pobiera karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotnej opłaty należnej opłaty art.40 ust.14b, w związku z art. 40 ust. 4, 12 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376). 

Załączniki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij