Zarząd Dróg Miejskich
w Pabianicach
ul. Warzywna 1,
95-200 Pabianice

tel.: (+48 42) 215 95 37
fax: (+48 42) 215 95 37
e-mail: sekretariat@zdm.pabianice.pl
NIP: 7312053808
REGON: 365914881

Procedura  w celu przeniesienia praw i obowiązków (PPO-N-U)

Treść

Procedura  w celu przeniesienia praw i obowiązków.

WNIOSEK PPO

1. Dokumenty od wnioskodawcy w sprawie przeniesienia praw i obowiązków / wyrażenia zgody na przeniesienie praw i obowiązków:

  • Wniosek PPO-N-U.pdf /Wniosek PPO-N-U (edytowalny).pdf
  • kserokopia aktu notarialnego
  • kserokopia przedmiotowej decyzji
  • kserokopia aktu zgonu (jeśli doszło do takiej sytuacji)
  • upoważnienie (składają osoby występujące w imieniu inwestora) wraz z dokumentem potwierdzającym uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł 

UWAGA:
 zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dokonać: 

  • bezgotówkowo - na r-k bankowy

Urzędu Miejskiego w Pabianicach
Getin Noble Bank S.A.
58 1560 0013 2473 5210 8000 0002

  • gotówkowo – w kasie:

Urzędu Miejskiego w Pabianicach
95-200
Pabianice, ul. Zamkowa 16 

kasa czynna:
poniedziałek – czwartek 800-1500
wtorek 800- 1600
piątek 800 - 14003. Miejsce złożenia dokumentów:
 Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach, ul. Warzywna 1 – sekretariat 


4. Osobami do udzielenia informacji są:
Kierownik Działu Technicznego - P. Elwira Seyrlhuber-Wróbel
Podinspektor ds. wydawania decyzji administracyjnych – P. Julia Wasiel
Inspektor ds. wydawania decyzji administracyjnych – P. Marcin Marciniak 
tel. 042-215-97-72 w. 18 lub 19 


5. Termin i sposób załatwienia sprawy: 
Wydanie zezwolenia  lub  jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów. 

6. Tryb odwoławczy:
Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania decyzji do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Łodzi, ul. Piotrkowska 86 za pośrednictwem  Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia  odwołania  wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. . 

7. Podstawa Prawna:

1) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 ze zm.).
2) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.)
3) Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)
4) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (Dz. U. 2021, poz. 1923 ze zm.)
5) Uchwały nr XLI/433/21 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 02.12.2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 6 grudnia 2021 r. poz. 6139), zmiana - Uchwała nr XLIII/458/22 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27.01.2022 r. , zmieniająca Uchwałę nr XLI/433/21 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 2 grudnia  2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 15 lutego 2022 poz. 886)
6) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).
       

Załączniki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij