Zarząd Dróg Miejskich
w Pabianicach
ul. Warzywna 1,
95-200 Pabianice

tel.: (+48 42) 215 95 37
fax: (+48 42) 215 95 37
e-mail: sekretariat@zdm.pabianice.pl
NIP: 7312053808
REGON: 365914881

Procedura o wydanie zezwolenia w celu prowadzenia robót w pasie drogowym (ZP+UU)

Treść

Procedura o wydanie zezwolenia w celu prowadzenia robót w pasie drogowym.


Wniosek należy złożyć wraz z kompletem załączników minimum na 14 dni przed planowanym terminem zajęcia pasa drogowego.


WNIOSEK ZP+UU

1. Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek ZP + UU (edytowalny) / Wniosek ZP + UU (pdf)
 • plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego przewidzianego do zajęcia z podaniem jego wymiarów w skali 1:500,
 • plan sytuacyjny pasa drogowego z zaznaczona lokalizacją umieszczanego urządzenia z podaniem wymiarów i powierzchni,
 • ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1: 25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego, oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,
 • pozwolenie na budowę, zgłoszenie lub decyzję administracyjną wyrażającą zgodę na zlokalizowanie  urządzenia w pasie drogowym wystawioną przez zarządcę drogi ( „L” ) w przypadku prowadzenia prac w trybie art. 29a, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351),
 • uzgodniony projekt organizacji ruchu lub zabezpieczenia robót,
 • harmonogram robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót),
 • upoważnienie (składają osoby występujące w imieniu Inwestora) wraz z dokumentem  potwierdzającym dokonanie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.

2. Opłaty : 

 • oplata skarbowa za upoważnienie lub pełnomocnictwo osoby reprezentującej Inwestora wynosi 17,00 zł
 • opłata za zajęcie pasa drogowego naliczana jest w zależności od powierzchni zajęcia pasa drogowego i ilości dni zadeklarowanych we wniosku (dokładna kwota podana jest w decyzji).

UWAGA:
zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dokonać:

 • bezgotówkowo na r-k bankowy

Urzędu Miejskiego w Pabianicach
Getin Noble Bank S.A.
58 1560 0013 2473 5210 8000 0002

 • gotówkowo – w kasie :

Urzędu Miejskiego w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16

kasa czynna:
poniedziałek – czwartek 800-1500
wtorek 800- 1600
piątek  800 – 1400

zapłaty należnej za zajęcie pasa drogowego należy dokonać po otrzymaniu decyzji administracyjnej w ciągu 14 dni od podpisania decyzji na konto Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach: Getin Noble Bank S.A. Nr 20 1560 0013 2827 4650 7000 0001 lub w placówce Poczty Polskiej.

3. Miejsce złożenia dokumentów:
Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach, ul. Warzywna 1 – sekretariat 

4. Osobami do udzielenia informacji są:
Kierownik Działu Technicznego - P. Elwira Seyrlhuber – Wróbel 
Podinspektor ds. wydawania decyzji administracyjnych – P. Julia Wasiel
Inspektor ds. wydawania decyzji administracyjnych – P. Marcin Marciniak
tel. 042-215-97-72 w. 18 lub 19

 5. Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wydanie  zezwolenia  lub  jego  odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

6. Tryb odwoławczy:
Stosownie do postanowienia art. 130 § 4 K.P.A. decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.
 Powyższa decyzja wywołuje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub po zgłoszeniu właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane.
 Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za naszym pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 
 Zgodnie  z  art.  127a  Kodeksu  postępowania  administracyjnego  w  trakcie  biegu terminu do wniesienia  odwołania strona może zrzec  się  prawa  do  wniesienia  odwołania  wobec  organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z  dniem   doręczenia   organowi   administracji   publicznej   oświadczenia  o   zrzeczeniu   się  prawa  do  wniesienia odwołania  przez  ostatnią   ze  stron  postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

7. Podstawa Prawna:

 1. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376),
 2. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2021 poz. 735 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych ( Dz.U. 2019 poz. 2310 ze zm. ),
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021r., poz. 2310 ze  zm.)
 5. Uchwała nr XLI/433/21 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 02.12.2021 r., Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego poz. 6139 z dnia 06.12.2021 r. w sprawie  wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.


8. Informacje dodatkowe:
Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, zarządca drogi pobiera karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotnej  opłaty  należnej  zgodnie  z  art.40 ust.14b,  w  związku  z  art.  40  ust.4, 12  ustawy z dnia 21.03.1985 r. o  drogach  publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376).Załączniki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij