Deklaracja dostępności cyfrowej Biuletynu Informacji Publicznej


OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach („BIP ZDM”), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. („Ustawy”) 
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony głównej BIP http://bip.zdm.pabianice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-07-09
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-18 


STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI

Strona internetowa BIP ZDM jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Zamieszczone na stronie BIP ZDM informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Treści niedostępne / wyłączenia: 
 •  mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, (Art. 3.2.4 Ustawy)
 •  niektóre załączone treści np. przetargowe nie zostały wytworzone przez publikującego (art. 3.2.4 Ustawy)
 •  niektóre załączone treści są opisowymi dokumentami tekstowo-graficznymi (plany, mapy)
W przypadku braku dostępności cyfrowej dokumentów zamieszczonych w BIP ZDM, prosimy o informację telefoniczną (42 215 95 37) lub mailową (bip@zdm.pabianice.pl) z podaniem linku do materiału - zaproponujemy wersję alternatywną.


PRZYGOTOWANIE OŚWIADCZENIA W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI 

Deklarację sporządzono dnia 2019-12-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika / Redaktora biuletynu Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach.


INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Kilańczyk, email: bip@zdm.pabianice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na sekretariat pod numer telefonu 42 215 95 37. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu (Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz. U. z 2019 r. poz 848, Art. 8.1-2). Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. 


POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/ ).
INFORMACJE DODATKOWE

 Nasz serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji

Ułatwienia na stronie BIP ZDM  
Strona posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery) 
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie 
 • mapę strony 
 • podkreślanie elementów nawigacyjnych
Zgodność ze standardami
 Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
 • HTML 4.01
 • WCAG 2.0 (minimum WAI-AA) 
 • CSS 2.1
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki. jak i wyłącznie samej klawiatury (przy użyciu klawiszy Tab , Shift + Tab , Enter i strzałek kierunkowych).  

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Kompatybilność 
Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Narrator windows 10.
 •  NVDA (http://www.nvda.pl), darmowy czytnik ekranu (ang. screen reader) dla systemu Microsoft Windows. Dzięki wbudowanej obsłudze syntezy mowy oraz brajla, pozwala osobom niewidomym korzystać z komputera pracującego w oparciu o systemy operacyjne Windows bez konieczności ponoszenia większych kosztów niż te, które ponoszą osoby widzące. Program jest dostępny za darmo na licencji GPL
 • JAWS (http://www.freedomscientific.com/fs_downloads/jaws.asp), program udźwiękawiający (ang. screen reader) dla Windows. Dostępna jest czasowo ograniczona wersja próbna. (strona w języku angielskim) 
 • Window-Eyes (https://www.gwmicro.com/Window-Eyes/), program udźwiękawiający dla Windows (dostępny również w wersji próbnej). Polska wersja dostarczana jest przez firmę E.C.E.
 • Narrator Windows 10 – aplikacja uruchamiana w systemie za pomocą kombinacji klawiszy „logo windows+Ctrl+ Enter”

Wersja mobilna 
Na chwilę obecną serwis nie posiada systemu w wersji mobilnej tzn.„Responsive Web Design”, w skrócie RWD.


DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA  
Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach nie posiada infrastruktury przystosowanej do obsługi osób niepełnosprawnych

metryczka


Wytworzył: Rafał Kilańczyk (18 grudnia 2019)
Opublikował: Rafał Kilańczyk (19 grudnia 2019, 14:11:04)

Ostatnia zmiana: Rafał Kilańczyk (19 grudnia 2019, 15:25:12)
Zmieniono: Aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 129